Klauzula Informacyjna RODO

ZGM Sp. z o.o. w Świeciu
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych - akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych - "RODO") informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu
ul. Ciepła 4, 86 – 100 Świecie, NIP 559-192-42-69, KRS 0000247679.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
  a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 2. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń).
 3. na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733. z późn. zm).
 4. na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 1994 Nr 85 poz. 388 z późn. zm).
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług ( informatyczne, prawne, pocztowe, ubezpieczeniowe, usługowe) oraz organ nadzorczy ( współprzetwarzający) - Gmina Świecie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi  (przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji),
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) – 6 lat od zakończenia realizacji umowy,
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/ realizacji usługi.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane procesowi profilowania. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

MONITORING WIZYJNY

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu , z siedzibą przy ulicy Ciepłej 4 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U.2018.1000) oraz związane z nią akty wykonawcze. Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu informuje osoby mogące potencjalnie znaleźć się w zasięgu obszaru funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz pracowników, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu, z siedzibą przy ulicy Ciepłej 4 (tel. kontaktowy: 52 33 11 456). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl
 3. Monitoring jest stosowany w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom w obszarze objętym monitoringiem ( ciągi komunikacyjne- korytarze, wejścia do budynku) oraz zachowania tajemnicy informacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie dotyczącym funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t. j.), jak i art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Zarejestrowane zapisy monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania w pamięci masowej rejestratorów, przy czym w uzasadnionych przypadkach (np. gdy nagranie obrazu stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub może taki dowód stanowić) nagrany obraz z monitoringu, przechowywany będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego w okresie, w którym nagranie nie zostało jeszcze nadpisane (tzn. zastąpione innym nagraniem, w max. okresie do 30 dni od chwili zarejestrowania/nagrania). 
 8. Jeśli Pani/Pan uzna, że zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego dane przetwarzamy niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

                                                   Prezes Spółki
ZGM Sp. z o.o. w Świeciu
mgr inż. Paweł Bednarski