Klauzula Informacyjna RODO

ZGM Sp. z o.o. w Świeciu
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych - akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych - "RODO") informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu
ul. Ciepła 4, 86 – 100 Świecie, NIP 559-192-42-69, KRS 0000247679.

Od dnia 25.05.2018r. jest możliwość skontaktowania się z inspektorem danych osobowych za pośrednictwem adresu: inspektorodo@zgm-swiecie.com.pl lub sekretariat@zgm-swiecie.com.pl. oraz telefonicznie: 52 33 11 456 i pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
    a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
    b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  2. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. ( w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń).
  3. na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733. z późn. zm).
  4. na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 1994 Nr 85 poz. 388 z późn. zm).
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług ( informatyczne, prawne, pocztowe, ubezpieczeniowe, usługowe) oraz organ nadzorczy ( współprzetwarzający) - Gmina Świecie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi  (przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji),
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) – 6 lat od zakończenia realizacji umowy,
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/ realizacji usługi.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane procesowi profilowania. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

                                                   Prezes Spółki
ZGM Sp. z o.o. w Świeciu
mgr inż. Paweł Bednarski