Mieszkania komunalne

Zarządzenie nr 32 Burmistrza Świecia w sprawie określenia wysokości stawek czynszu.

ZARZĄDZENIE NR 32/19
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 2 stycznia 2019 r.


W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 i 1496) w oparciu o rozdział 4 załącznika do uchwały nr 196/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świecie w latach 2017-2021 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2017 r. poz. 278), zarządzam, co następuje:

§1.
Ustala się stawkę bazową czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w wysokości 4,11 zł dla lokali mieszkalnych.

§2.
  1. Wysokość czynszu dla konkretnego lokalu uzależniona jest od czynników obniżających oraz podwyższających stawkę bazową czynszu i została określona w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Wykazy budynków, których dotyczą stawki czynszowe określone w załączniku nr 1, stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§3.
Ustala się czynsz za lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe w wysokości 1,54 zł/m².

§4.
Zarządcy budynków są zobowiązani w terminie miesiąca, od daty wejścia w życie zarządzenia, sporządzić aneksy do umów najmu wynikające ze zmiany przepisów i przekazać je najemcom lokali.

§5.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Prezesowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu.

§6.
Traci moc Zarządzenie Nr 1092/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe.

§7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.
Burmistrz Świecia
Krzysztof Kułakowski

Uzasadnienie:
Zasady ustalania czynszu zawierają dwie ustawy: ustawa o ochronie praw lokatorów oraz kodeks cywilny. Ustawa o ochronie praw lokatorów ma charakter lex specjalis w stosunku do kodeksu cywilnego. Oznacza to, że stosuje się ją w pierwszej kolejności. Dopiero gdy nie reguluje danej kwestii należy opierać się na kodeksie cywilnym. Ustawa o ochronie praw lokatorów dotyczy nie tylko wydatków mieszkaniowych ściśle związanych z czynszem, ale także opłat niezależnych od właściciela lokalu, tj. energię, gaz, wodę oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych (art.2 ust.1 pkt.8).
Ustawa o ochronie praw lokatorów nie zawiera jednak żadnych zasad ich ustalania. Te zasady regulują przepisy dotyczące poszczególnych mediów, tj. (prawo energetyczne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków oraz ustawa o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy) i te stanowią 70% wydatków mieszkaniowych więc są istotnym składnikiem w budżetach domowych rodzin. Gmina, nie chcąc tworzyć stawek monopolistycznych kieruje się nie tylko ustawą, ale także możliwościami finansowymi najemców.
Przyjmując stawkę bazową czynszu w wysokości 4,11 zł/m²wziąłem pod uwagę poziom potencjalnych przychodów wpisanych w wieloletnim planie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz konieczność zmniejszenia różnicy pomiędzy przychodami z czynszów lokali z kosztami wynikającymi z 11 miesięcy roku 2018 tj. kwoty 381 tys. złotych.
Maksymalna stawka stanowi tylko 1,48 % wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa kujawskopomorskiego. W przypadku budynków, w których została wykonana termomodernizacja wyższa stawka czynszu jest uzasadniona zwiększonymi nakładami na finansowanie termomodernizacji. Podwyżka pozwoli we właściwym stanie utrzymać budynki tak, aby nie uległy dekapitalizacji. Na problem kształtowania czynszów nie można patrzeć jedynie przez pryzmat podwyżek, przede wszystkim konieczne jest określenie niezbędnych składników czynszu.
Ustawa i kodeks cywilny nie zawierają definicji czynszu. Ustawa mówi jednak o opłatach, które nie wchodzą w jego skład.

W oparciu o powyższe składnikami czynszu są koszty :
  1. drobnych remontów, modernizacji,
  2. sprzątania klatek schodowych i terenów w otoczeniu budynków,
  3. oświetlenia części wspólnych budynku,
  4. funduszu remontowego płaconego do wspólnot mieszkaniowych,
  5. wynagrodzenie zarządcy.

Skan całości zarządzenia wraz z załącznikami  - POBIERZ