Organy Spółki

2. Organy Spółki:
   1)   Zgromadzenie Wspólników
   2) Rada Nadzorcza
   3) Zarząd
2.1. Zgromadzenie Wspólników stanowi  Gmina Świecie – w imieniu, której działa Burmistrz Świecia

2.2.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i podejmuje uchwały w sprawach 
      określonych w Kodeksie spółek handlowych.

2.3. Zarząd Spółki kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zgromadzenie Wspólników
  • Burmistrz  Świecia

Rada Nadzorcza
  • Marzenna Rzymek - przewodniczący RN
  • Łukasz Kaźmierczak - członek  RN
  • Janusz Branicki - członek  RN

Zarząd
  • Paweł  Bednarski - Prezes Spółki