O nas - Przedmiot działalności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu z siedzibą przy ul. Ciepłej 4 rozpoczął swoją działalność od dnia 01.01.2006 r. Jest kontynuatorem działalności zakładu budżetowego: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM), który poprzednio wielokrotnie podlegał zmianom organizacyjnym. Podstawy działalności Spółki stanowią zapisy Aktu Założycielskiego oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Osobowość prawną Spółka uzyskała na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym XIII Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy pod Nr 0000247679.
Spółka jest własnością komunalną ze 100% udziałem Gminy Świecie. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 333.000,- zł. 
Przedmiotem działania Spółki jest administrowanie budynkami i lokalami wchodzącymi w  skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie oraz na zlecenie budynkami i lokalami wspólnot mieszkaniowych, 
a w szczególności:

Obsługa administracyjna i zarządzanie
 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami i lokalami z mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie, 
 2. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 3. Najem lokali użytkowych, gruntów pod garaże, powierzchnie reklamowe,
 4. Prowadzenie książek obiektu budowlanego budynków oraz kartotek lokali  komunalnych,
 5. Odczyty wskazań wodomierzy, naliczanie ryczałtów za zużycie wody,
 6. Obsługa finansowa, techniczna i prawna lokali komunalnych,
 7. Obsługa finansowa, techniczna i prawna zarządzanych wspólnot mieszkaniowych,
 8. Organizacja i przygotowanie materiałów na  zebrania wspólnot mieszkaniowych,
 9. Windykacja należności,
 10. Pozyskiwanie ofert usługodawców, negocjowanie warunków umów,
 11. Pozyskiwanie ofert na roboty budowlane, negocjowanie warunków umów,
 12. Reprezentowanie właścicieli przed  organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i firmami zewnętrznymi,
 13. Nadzór nad  utrzymaniem porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości oraz na terenach przylegających i zielonych.

Obsługa techniczna:
 1. Zlecanie do wykonania, negocjowanie warunków umów i nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie:
  1)   wykonywania i napraw instalacji elektrycznych,
  2)   wykonywania  i napraw instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  3)   wykonywania i napraw konstrukcji i pokryć dachowych,
  4)   wykonywania i montażu stolarki budowlanej ( okna, drzwi schody, podłogi itp.),
  5)   tynkowania, malowania, ocieplania budynków,
  6)   wykonywania pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych,
  7)   wykonywania dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji na zlecenie
 2. Prowadzenie książek obiektu budowlanego, i dokumentacji technicznej, 
 3. Planowanie, organizacja i nadzór nad pracami remontowymi w administrowanych budynkach,
 4. Organizowanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości ( gazowych, elektrycznych, przewodów kominowych i innych wymaganych prawem budowlanym),
 5. Współpraca i pomoc przy likwidacji szkód,
 6. Usuwanie awarii i ich skutków,
 7. Pogotowie techniczne ( stała gotowość do usuwania awarii i ich skutków),
 8. Wymiana i montaż wodomierzy,
 9. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 10. Dokonywanie nasadzeń, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych,
 11. Działalność pomocnicza ( zlecanie prac) związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

Obsługa finansowa:
 1. Obsługa rachunków bankowych w zakresie płatności, 
 2. Uzgadnianie stanów finansowych i wyjaśnianie sald,
 3. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz planu gospodarczego dotyczącego nieruchomości,
 4. Obsługa finansowa w zakresie wszystkich mediów dot. części wspólnych budynku. (prąd, woda, energia elektryczna).
 5. Sporządzanie bilansu dla wyodrębnionych wspólnot mieszkaniowych,
 6. Rozliczanie podatków,
 7. Analiza kosztów i przychodów operacyjnych.

W ramach zarządzania nieruchomością poza bieżącym administrowaniem odpowiadamy za:
 • Negocjowanie i zawieranie wszelkiego rodzaju umów dotyczących nieruchomości (na roboty budowlane, usługi,  umów ubezpieczenia, media i innych wg potrzeb),
 • Opracowanie i systematyczną aktualizację planu zarządzania nieruchomością;
 • Podejmowanie działań mających na celu optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości, w tym poszukiwanie dodatkowych przychodów dla wspólnot, 
 • Opracowywanie wariantów oszczędzania i pozyskiwania środków na inwestycje,
 • Reprezentowanie właścicieli przed wszelkimi organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i firmami zewnętrznymi.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dot. administrowania- zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt pod numerem telefonu  52 33 11 456  lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@zgm-swiecie.com.pl