Ogłoszenia

ZGM Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: Konserwator wodno-kanalizacyjny.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu
ul. Ciepła 4
poszukuje osób na stanowisko:
„Konserwator -wodno-kanalizacyjny”
Zakres obowiązków:
1) wymiana uszkodzonej armatury wod-kan zgodnie z poleceniem przełożonego,
2) usuwanie awarii powstałych na sieciach i urządzeniach wod-kan,
3) wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych na sieciach wod-kan w
administrowanych budynkach zgodnie z poleceniami przełożonego oraz zleceniami wspólnot
mieszkaniowych,
4) diagnozowanie i usuwanie przyczyn zatkanej instalacji wod-kan-udrażnianie:
• zlewów kuchennych,
• toalet - podwieszanych oraz kompaktowych WC,
• kratek pod wanną,
• pionów oraz poziomów kanalizacyjnych wewnątrz budynków,
• umywalek itp.
5) montaż i wymiana wodomierzy zgodnie ze składanymi przez mieszkańców zleceniami,
6) prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi pracami (potwierdzenie wykonania robót
remontowych- naprawczych, notatki dot. usuwanych awarii),
7) obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu technicznego
obsługiwanych urządzeń,
8) bieżące informowanie zlecającego o etapach i wykonaniu zleconych zadań.
Wymagania:
• wykształcenie kierunkowe zawodowe lub techniczne,
• umiejętność czytania planów oraz rysunków technicznych dot. instalacji wod-kan,
• prawo jazdy kat. B,
• sumienność, dokładność, rzetelność oraz zaangażowanie,
• dyspozycyjność,
• umiejętność pracy w zespole,
• mile widziane doświadczenie w zakresie prac na sieciach wod-kan,
• umiejętność obsługi spirali (sprężyny) ręcznej i elektrycznej do udrażniania instalacji wod-kan
Oferujemy:
1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2) zdobywanie doświadczenia w zawodzie,
3) pracę w stabilnej firmie, gwarantującej dbałość o pracownika.
Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV
i listu motywacyjnego na adres: sekretariat@zgm-swiecie.com.pl lub pocztą na adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie do dnia 26.02.2024 r.
z dopiskiem w tytule wiadomości lub na kopercie: „Konserwator wod-kan”.
W składanych ofertach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu. ( zał. Klauzula RODO) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
ZGM Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Pliki do pobrania:
- Klauzula rekrutacyjna

Ogłoszenie o naborze - robotnik wykfalifikowany zieleni.

Ogłoszenie o naborze- wykwalifikowany robotnik zieleni:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Ciepłej 4 zatrudni pracownika na stanowisku: konserwator zieleni – w pełnym wymiarze czasu pracy
1. Wymagania:
1. Wykształcenie zawodowe,
2. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy np. w ogrodnictwie lub umiejętność wykonywania prac przy pielęgnacji zieleni,
2.Wymagania dodatkowe:
1) Umiejętność pracy w zespole,
2) Odpowiedzialność,
3) Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
4) Rzetelność i sumienność w wykonywaniu nałożonych obowiązków.
3. Mile widziane: prawo jazdy kat B, uprawnienia pilarz,
Do podstawowych obowiązków pracownika należało będzie m.in.:
1) Koszenie trawy( przy użyciu kosiarek i podkaszarek),
2) Praca z prostymi narzędziami i elektronarzędziami,
3) Sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych, podlewanie,
4) Zakładanie trawnika z siewu i jego pielęgnacja, cięcie żywopłotów, nawożenie, plewienie
5) Prace związane z cięciem i wycinką drzew przy użyciu pilarki spalinowej ( zgodnie z posiadanymi uprawnieniami), - praca na wysokości,
6) Czynności związane z utrzymaniem czystości na terenach zielonych,
7) Grabienie, prace porządkowe, załadunkowe,
8) Roboty związane z zimowym utrzymaniem terenów miedzy innymi ( odśnieżanie, posypywanie piaskiem i solą),
OFERUJEMY:
1) Stabilne zatrudnienie – na stanowisku- I umowa na czas określony ( próbny)
2) Praca w dni robocze – poniedziałek-piątek – system jednozmianowy ( 7-15),
3) Miejsce pracy : teren miasta i gminy Świecie ( Świecie i okoliczne wsie).
Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Ciepłej 4.
tel. 52 33 11 456.
Proponowany termin zatrudnienia: lipiec 2022 r.
Oferty winny zawierać:
1. CV
2. List motywacyjny.
W składanych ofertach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji, w oparciu o zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”,
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem – NABÓR NA STANOWISKO – Konserwator zieleni oraz podanym adresem zwrotnym w terminie do 24.06.2022 r. Oferty, które wpłyną do ZGM Sp. z o.o. w Świeciu po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W terminie 3 dni po upływie terminu złożenia dokumentów, kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru.
Informacje o wyniku naboru upowszechni się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń ZGM Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Ciepłej 4 w Świeciu
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu. ( zał. Klauzula RODO) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. ZGM Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.
Klauzula informacyjna dotycząca ubiegających się o zatrudnienie
(rekrutacyjna) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu, z siedzibą przy ulicy Ciepłej 4 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U.2018.1000) oraz związane z nią akty wykonawcze. W zawiązku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zatrudnienia w tut. Zakładzie i złożonymi przez Panią/Pana w tym zakresie dokumentami aplikacyjnymi, mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem, ZGM Sp. z o.o. w Świeciu informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu z siedzibą przy ul. Ciepłej 4, (tel.: 52 33 11 456),
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz mogą być przetwarzane w oparciu o art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy.
4. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych nie objętych zakresem wskazanym w ogłoszeniu aplikacyjnym, a wynikających m.in. z art. 221 Kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe, przebieg zatrudnienia), jest dobrowolne,
5. Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym, a podające dane wykraczające poza ich podstawowy, wymagany zakres (o którym mowa w pkt 4), winny zamieszczać w swoich dokumentach aplikacyjnych następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji, w oparciu zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”,
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka
konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa,
8. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze.
9. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
10. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Aplikacji nie odsyłamy.
Kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
11. Administrator informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Prezes Spółki
ZGM Sp. z o.o. w Świeciu
mgr inż. Paweł Bednarski

- ogłoszenie o naborze - 10.06.2022r.
- klauzula rekrutacja - 10.06.2022r.
- Rozstrzygnięcie naboru - 08.07.2022r.

Remont podłóg i wymianę drzwi w mieszkaniu nr 10 stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Polnej 31 w Świeciu.

Świecie, dn. 06-02-2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

                       

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont podłóg i wymianę drzwi w mieszkaniu nr 10 stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Polnej 31 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 17 lutego 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – koniec lutego 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy  ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 830 w dniu 17 lutego 2020r.

Remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 5/15 w Świeciu.

Świecie, dn. 06-02-2020 r.OGŁOSZENIE

                                                                     

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 5/15 w Świeciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosław Świerczyński (pokój nr 1).

Oferty prosimy składać w terminie do 17 lutego 2020r. (godzina 800). 

W treści oferty  winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie  formularza ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem robót.

Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – koniec lutego 2020 r.

Termin płatności po odbiorze robót i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy  ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 815 w dniu 17 lutego 2020r.