Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna RODO
ZGM Sp. z o.o. w Świeciu
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych - akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych - "RODO") informujemy, że:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu ul. Ciepła 4. tel. 52 33 11 456, e-mail: sekretariat@zgm-swiecie.com.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 601 992 970, e-mail: partnersystem.iod@gmail.com
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
    a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
   c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZGM Sp. z o.o. w Świeciu (w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, udzielanie rękojmi i gwarancji, udział w sporach sądowych itp.) - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4.  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług ( informatyczne, prawne, pocztowe, ubezpieczeniowe, usługowe) oraz organ nadzorczy ( współprzetwarzający) - Gmina Świecie.
 5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy/realizacji usługi.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do:
    - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   - wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu w jakim zostały zebrane oraz przez okres rozliczeniowo-roszczeniowy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane procesowi profilowania,  nie będą także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

MONITORING WIZYJNY

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu , z siedzibą przy ulicy Ciepłej 4 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U.2018.1000) oraz związane z nią akty wykonawcze. Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu informuje osoby mogące potencjalnie znaleźć się w zasięgu obszaru funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz pracowników, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu, z siedzibą przy ulicy Ciepłej 4 (tel. kontaktowy:                52 33 11 456).
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl
3.    Monitoring jest stosowany w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom w obszarze objętym monitoringiem ( ciągi komunikacyjne- korytarze, wejścia do budynku) oraz zachowania tajemnicy informacji.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie dotyczącym funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t. j.)  i art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).
5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6.    Zarejestrowane zapisy monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania w pamięci masowej rejestratorów, przy czym w uzasadnionych przypadkach (np. gdy nagranie obrazu stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub może taki dowód stanowić) nagrany obraz z monitoringu, przechowywany będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego w okresie, w którym nagranie nie zostało jeszcze nadpisane (tzn. zastąpione innym nagraniem, w max. okresie do 30 dni od chwili zarejestrowania/nagrania).
8.    Jeśli Pani/Pan uzna, że zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego dane przetwarzamy niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).                                                       

                                                   Prezes Spółki
ZGM Sp. z o.o. w Świeciu
mgr inż. Paweł Bednarski