Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki jest administrowanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie oraz na zlecenie budynkami i lokalami wspólnot mieszkaniowych. W szczególności do naszych zadań należy:

Obsługa administracyjna i zarządzanie
 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami i lokalami z mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie, 
 2. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 3. Najem lokali użytkowych, gruntów pod garaże, powierzchnie reklamowe,
 4. Prowadzenie książek obiektu budowlanego budynków oraz kartotek lokali  komunalnych,
 5. Odczyty wskazań wodomierzy, naliczanie ryczałtów za zużycie wody,
 6. Obsługa finansowa, techniczna i prawna lokali komunalnych,
 7. Obsługa finansowa, techniczna i prawna zarządzanych wspólnot mieszkaniowych,
 8. Organizacja i przygotowanie materiałów na  zebrania wspólnot mieszkaniowych,
 9. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji lokali gminnych i wykupionych,
 10. Windykacja należności,
 11. Pozyskiwanie ofert usługodawców, negocjowanie warunków umów,
 12. Pozyskiwanie ofert na roboty budowlane, negocjowanie warunków umów,
 13. Reprezentowanie właścicieli przed  organami administracji państwowej, instytucjami i firmami zewnętrznymi,
 14. Bieżąca kontrola i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości,

Obsługa techniczna: 
 1. Zlecanie do wykonania, negocjowanie warunków umów i nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie:
  1)   wykonywanie i naprawa instalacji elektrycznych,
  2)   wykonywanie  i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  3)   wykonywanie i naprawa konstrukcji i pokryć dachowych,
  4)   wykonywanie i montaż stolarki budowlanej ( okna, drzwi schody, podłogi itp.),
  5)   tynkowanie, malowanie, ocieplanie budynków,
  6)   wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych,
 2. Prowadzenie książek obiektu budowlanego, i dokumentacji technicznej, 
 3. Planowanie, organizacja i nadzór nad pracami remontowymi w administrowanych budynkach,
 4. Organizowanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości ( gazowych, elektrycznych, przewodów kominowych i innych wymaganych prawem budowlanym),
 5. Współpraca i pomoc przy likwidacji szkód,
 6. Usuwanie awarii i ich skutków,
 7. Pogotowie techniczne ( stała gotowość do usuwania awarii i ich skutków),
 8. Wymiana i montaż wodomierzy,
 9. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 10. Dokonywanie nasadzeń, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych,
 11. Nadzór nad  utrzymaniem porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości, oraz na terenach przylegających i zielonych,
 12. Działalność pomocnicza ( zlecanie prac) związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Obsługa finansowa:
 1. Uzgadnianie stanów finansowych i wyjaśnianie sald,
 2. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz planu gospodarczego dotyczącego nieruchomości,
 3. Obsługa finansowa w zakresie wszystkich mediów dot. części wspólnych budynku (prąd, woda, energia elektryczna).
 4. Sporządzanie bilansu dla wyodrębnionych wspólnot,
 5. Rozliczanie podatków,
 6. Analiza kosztów i przychodów operacyjnych.
Szczegółowy przedmiot działalności zawarty jest w Akcie Założycielskim Spółki .