Załatwianie spraw

Przyjmowanie skarg i wniosków:
Prezes Spółki  przyjmuje interesantów  w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach: 9.30 - 15.00. W przypadku gdy wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Prezes przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach: 9.30 - 15.00.
Pozostali pracownicy ZGM Sp. z o.o. w Świeciu zajmują się obsługą interesantów codziennie ( PN- PT)             w godzinach pracy Spółki.

Zarząd – Prezes Spółki (pok. 2a) - tel.  52 33 16 524
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd jest zobowiązany do prowadzenia wszystkich spraw Spółki i zarządzania jej majątkiem.

Sekretariat, Kadry (pok. 2) - tel. 52 33  11 456
Zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z obsługą sekretariatu oraz czynnościami 
z zakresu spraw pracowniczych osób zatrudnionych w ZGM Spółka z o.o.

Dział Techniczny  - pok. 1 ( parter) - tel. 52 33 24 296
                           - pok. 3 ( piętro) - tel. 52 33 24 290
Przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń o awariach i bezzwłoczne zlecanie ich usunięcia pracownikom ekipy lub zleceniobiorcom. Typowanie robót do wykonania w odzyskanych lokalach gminnych przeznaczonych do zasiedlenia. Realizacja wniosków o wymianę okien,  przestawianie pieców, naprawę pokryć dachowych i inne w lokalach gminnych. Zlecanie zadań z zakresu obsługi terenów zielonych i porządku przy administrowanych budynkach.

Dział Administracji (zasoby komunalne) (pok. 7) - tel. 52 33 12 970
Obsługa najemców lokali komunalnych – naliczanie i rozliczanie opłat za czynsz i media oraz obsługa administracyjna w zakresie najmu lokali mieszkalnych, socjalnych, użytkowych, garaży oraz gruntów pod garaże stanowiących własność gminy Świecie.

Dział Windykacji (zasoby komunalne) (pok. 14) - tel. 52 33 24 289
Zajmuje się całokształtem zadań związanych ze ściąganiem należności  w stosunku do osób zalegających z płatnościami za najem lokali mieszkalnych, socjalnych, gruntów pod garaże ,lokali użytkowych i innych. Do zadań w szczególności należy: analiza sald czynszowych  pod względem wysokości zadłużeń, wysyłanie wezwań do zapłaty w przypadku, ustalanie z dłużnikami harmonogramu spłat należności poprzez spisywanie zobowiązań do zapłaty ( negocjacje).

Dział Finansowo księgowy (zasoby komunalne) (pok. 9) - tel. 52 33 24  294
Do zadań w szczególności należy prowadzenie gospodarki finansowej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób zapewniający zabezpieczenie środków finansowych na działalność eksploatacyjną i remontową administrowanych zasobów wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Świecie.
     
Dział Księgowości - wspólnoty mieszkaniowe - pok. 5, 6, 8, 11,12.
1. pok. 5 - tel. 52 33 24 287,
2. pok. 6 - tel. 52 33 24 297,
3. pok. 8 - tel. 52 33 24 292,
4. pok.11 - tel. 52 33 24 298,
5. pok.12 - tel. 52 33 24 295.
Obsługa właścicieli lokali w budynkach administrowanych przez Spółkę w zakresie wszystkich opłat za lokale i media oraz współpraca z zarządami wspólnot. Do zadań w szczególności należy: uzgadnianie stanów finansowych i wyjaśnianie sald, sporządzanie bilansów dla wyodrębnionych wspólnot, rozliczanie podatków, windykacja - wysyłanie wezwań do zapłaty, współpraca z komornikiem celem odzyskania należności.