Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont ścian zewnętrznych z malowaniem budynku i remont kominów w miejscowości Sulnowo 29, Gm. Świecie.

Świecie, dn. 11-09-2020
OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert
na remont ścian zewnętrznych z malowaniem budynku i remont kominów w miejscowości
Sulnowo 29, Gm. Świecie.
Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania można uzyskać telefonicznie lub osobiście
w naszym zakładzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56 – informacji udziela p. Jarosław
Świerczyński (pokój nr 1).
Oferty prosimy składać w terminie do 18 września 2020r. (godzina 800).
W treści oferty winna być określona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin
wykonania (ilość dni roboczych od daty przekazania całego obiektu do wykonania prac) oraz
termin gwarancji. Należy także wypełnić oświadczenia umieszczone na odwrocie formularza
ofertowego, który można otrzymać nieodpłatnie w naszym zakładzie wraz z przedmiarem
robót.
Do oferty prosimy załączyć, poświadczone za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej.
Przewidywany termin rozpoczęcia robót – koniec września 2020 r.
Jako termin złożenia oferty liczy się czas wpływu jej do ZGM-u w Świeciu, przy
ul. Ciepłej 4. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach
w Sekretariacie naszego zakładu (pokój nr 2).
Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi
Wykonawca. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 835 w dniu 18 września 2020r..